Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Daisy Shoots Photography.
  2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
  3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Daisy ShootsPhotography worden aangepast.
 2. Fotoreportages
  1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Daisy Shoots Photography is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
  2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Daisy Shoots Photography zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Daisy Shoots Photography deze selectie heeft gemaakt. Daisy Shoots Photography is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Daisy Shoots Photography niet geschikt zijn om te tonen.
  3. Binnen 20 werkdagen na uw reportage zullen uw foto’s op een webpagina geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit u afdrukken kunt kiezen om na te bestellen. Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bestemd om uw nabestellingen uit te kiezen en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.
  4. Foto’s van een trouwreportage worden binnen 6 weken rechtenvrij digitaal afgeleverd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
 3. Boekingen
  1. Een reportage boeken kan via het formulier op de site, per telefoon of per e-mail.
  2. Eventuele reiskosten van Daisy Shoots Photography zijn tot 20km in de straal rondom Yerseke gratis (exclusief parkeer- of tolkosten), daarbuiten €0,25 per kilometer.
  3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Daisy Shoots Photography heeft het recht tot 5 werkdagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
  4. Bij akkoord dient u een aanbetaling van 25% van de totale kostprijs te doen. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging / tevens factuur van de overeenkomst van Daisy Shoots Photography. Bij een trouwreportage dient daarnaast een 2e aanbetaling van 50% van de offerte 6 weken voor de trouwdatum te worden gedaan.
  5. Het boeken van een bruidsreportage is niet verblijvend. Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In het geval dat Daisy Shoots Photography niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.
  6. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen buiten foto’s gemaakt worden. Echter bij regen kan dit niet vanwege de apparatuur. Bij regen kunt u ervoor kiezen een overdekte locatie te kiezen of in overleg de afspraak naar een andere datum verzetten. Als u beslist om ondanks de regen Daisy Shoots Photography toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door, dan betaalt u de kosten die Daisy Shoots Photography heeft moeten maken.
  7. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
 4. Betalingen & levertijd
  1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
  2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.
  3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
  4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
  5. Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.
  6. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
 5. Cadeaubonnen
  1. U kunt bij Daisy Shoots Photography een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon voor een gehele fotoshoot. Gedeeltes zijn niet mogelijk.
  2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
  3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
  4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Daisy Shoots Photography.
  5. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage.
  6. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
 6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
  1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
  2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 6.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
  3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
  4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
  5. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.
 7. Auteursrechten & Publicaties
  1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Daisy Shoots Photography. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
  2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Daisy Shoots Photography. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Daisy Shoots Photography.
  3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Daisy Shoots Photography (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Daisy Shoots Photography kunnen tonen.
  4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
  6. Daisy Shoots Photography mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Daisy Shoots Photography is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
  7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Daisy Shoots Photography wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Daisy Shoots Photography. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
  8. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Daisy Shoots Photography. Bij inbreuk komt Daisy Shoots Photography een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Daisy Shoots Photography gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,-.
 8. Licenties
  1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Daisy Shoots Photography is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
  2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
  3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

Daisy Shoots Photography
DaisyShoots.com
KVK: 57421668